Web/App sicorASISTE

Condicions d' ús legal

En aquest apartat s'inclou informació sobre les condicions d'accés i utilització d'aquest lloc web i/o App que han de ser conegudes per l'usuari.

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa a l'usuari que aquesta és la web/App corporativa de sicorASISTE, marca de la qual és titular SICOR SEGURIDAD EL CORTE INGLÉS, S.L. (en endavant, "sicorASISTE"), les dades identificatives de la qual es detallen a continuació:

SICOR SEGURIDAD EL CORTE INGLÉS, S.L.

N.I.F.: B84128032

Domicili Social: C/ Maestro Alonso, No 2 24. 28028 MADRID

e-mail: teleasistencia@sicorasiste.com 

Dofno: (+34) 91 840 39 39

Dades Registrals: Registre Mercantil de Madrid: Registre Mercantil de Madrid: Tom 20.533, Foli 66, Full M-363.412.

Empresa de Seguretat Autoritzada pel Ministeri de l' Interior, Inscrita en el Registre Nacional de Seguretat Privada amb el Nº DGP 3247.

Codi de conducta i compliment normatiu: https://gruposicor.com/gobierno-corporativo/cumplimiento-normativo/

1.- Finalitat del portal www.sicorasiste.com i/o App

En les nostres aplicacions web i/o App proporcionem informació de la nostra empresa, i especialment aquella referent als productes i serveis que oferim, així com aquells serveis que siguin accessibles de forma exclusiva als clients registrats al lloc web/App de SICOR ASISTE.

2.- Condicions d'accés i utilització d'aquest lloc web/App

L'accés a la web/App és responsabilitat exclusiva dels Uusuaris, i suposa acceptar i conèixer les condicions d'ús continguts en ella que estiguin vigents en cada accés. sicorASISTE es reserva el dret de realitzar, en qualsevol moment, quants canvis i modificacions estimi convenients i cregui necessaris de les presents condicions d'ús sense necessitat de previ avís, per això l'Uusuari l'ha de llegir atentament en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar qualsevol dels continguts i serveis oferts en el lloc web/App, ja que aquestes poden haver sofert modificacions.

La utilització del lloc web/App i de qualsevol dels serveis dels mateixos li atribueixen la condició d'usuari i l'acceptació sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions d'ús, així com aquelles altres particulars que, en el seu cas, regeixin la utilització del lloc web/App o dels serveis vinculats al mateix.

Alguns serveis del lloc web/App poden estar sotmesos a condicions particulars que substitueixen, complementen o modifiquen les presents condicions d'ús i que hauran de ser igualment acceptades pels usuaris abans d'iniciar-se la prestació del servei en qüestió. En particular, s' hauran de tenir en compte les condicions establertes en el CONTRACTE DE SERVEIS DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA I MÒBIL, que seran íntegrament d' aplicació al servei.

Tota la informació que facilita l' usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per al registre, la subscripció o sol·licitud dels serveis. Serà responsabilitat de l' usuari mantenir tota la informació facilitada a SICOR ASSISTE permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l' uUsuari serà l' únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

Si l'usuari decideix no acceptar totalment o parcialment les presents condicions haurà d'abstenir-se d'accedir al lloc web/App i usar els seus continguts o serveis.

2.1- Obligació de fer ús correcte de la pàgina web/App i dels continguts.

L'usuari es compromet a la correcta utilització de la web/App i utilitats que se li proporcionin conforme a la llei, les presents Condicions d'ús legal, el CONTRACTE DE SERVEIS DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA I MÒBIL, i les instruccions i avisos que se li comuniquin.

L'Uusuari s'obliga a l'ús exclusiu de la web/App, i tots els seus continguts, per a finalitats lícites i no prohibides, que no infringeixin la legalitat vigent i/o puguin resultar lesius dels drets legítims de SICOR ASSISTE o de qualsevol tercer, i/o que puguin causar qualsevol dany o perjudici de forma directa o indirecta.

A aquest efecte, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts de la pàgina web/App amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents "Condicions d'ús legal", lesius dels drets i interessos de tercers o que, de qualsevol manera, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la web/App, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de SICOR ASISTE, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'internet (maquinari i programari).

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 • de qualsevol manera, sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats internacionals i en la resta de la legislació;
 • indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic;
 • indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
 • incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic;
 • sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
 • es trobi protegit per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar;
 • violi els secrets empresarials de tercers;
 • sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;
 • de qualsevol manera, menyscabi el crèdit de SICOR ASSISTE;
 • infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions;
 • constitueixi, si s'escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial;
 • incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics (maquinari i programari) de SICOR ASSISTE o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics;
 • provoqui per les seves característiques (com ara format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del servei;

De conformitat amb el que s'ha disposat anteriorment, l'usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels usuaris en el lloc web/App, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (en endavant, els "Continguts"), de conformitat amb la llei, les presents Condicions d'ús legal, els altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

 • reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l' autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
 • suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el "copyright" i altres dades identificatives de la reserva de drets de SICOR ASISTE, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement. L'usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i fins i tot d'intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte a la pàgina web/App on es trobin els continguts o, en general, dels que s'emprin habitualment a internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del lloc web/App, dels serveis i/o dels continguts.

En concret, la utilització dels arxius fotogràfics i d'àudio/video de SICOR ASISTE estan subjectes a les següents condicions: Queda prohibida la seva utilització amb finalitats comercials i/o la seva posterior distribució. Les imatges i recursos audiovisuals aquí disponibles són per a ús exclusiu dels mitjans de comunicació i per a finalitats merament informatives, sempre que se' n citi la procedència. Queda, per tant, prohibit la seva ocupació per il·lustrar activitats, productes o esdeveniments d'altres companyies. SICOR ASSISTE es reserva el dret de retirar el permís d'ús de qualsevol d'aquestes imatges o arxius d'àudio/video quan estimi que s'estan destinant a finalitats que danyen d'alguna manera els seus interessos.

Els usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i la web/App de SICOR ASISTE (en endavant, l'"Hiperenllaç") hauran de complir les condicions següents, sempre prèvia autorització:

 • l'hiperenllaç únicament permetrà l'accés a l'home-page o pàgina d'inici del lloc web/App o al punt concret que li autoritzi SICOR ASISTE, però no podrà reproduir-les de cap manera;
 • no es crearà un frame sobre les pàgines web del lloc web;
 • no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre SICOR ASSISTE, així com de les pàgines web del lloc i/o App dels seus Productes i/o Serveis;
 • no es declararà ni es donarà a entendre que SICOR ASSISTE ha autoritzat l'hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l'hiperenllaç;
 • excepció feta d'aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç, la pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a SICOR ASISTE; y
 • la pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

L' establiment de l' hiperenllaç no implica en cap cas l' existència de relacions entre SICOR ASISTE i el propietari de la pàgina web en la qual s' estableixi, ni l' acceptació i aprovació per part de SICOR ASSISTEix dels seus continguts o serveis.

2.2.- Serveis oferts.

SICOR ASSISTE ofereix a través del lloc web/App els següents serveis, entre d'altres:

 • Informació sobre SICOR ASSISTEix, els seus serveis, productes i instal·lacions.
 • Publicació del catàleg de productes i serveis oferts.
 • Calculadora, per tal de simular un pressupost orientatiu i concertar una visita per a l' anàlisi i necessitats reals del client, i poder presentar una oferta en ferm.
 • Informació sobre consells i ajuts en seguretat.
 • Possibilitat de contactar amb SICOR ASSISTE per a sol·licitar informació, realitzar algun suggeriment o presentar una sol·licitud d'ocupació.
 • Registre com a usuari de la web/App, per tenir accés a les seves diferents funcionalitats, productes i serveis que estan a la teva disposició com a client registrat, com p. ex. accés a la facturació mensual, accés a imatges i enregistraments, connectar o desconnectar el sistema de seguretat, etc.

2.3.- Drets de propietat industrial i intel·lectual

L'usuari s'obliga a respectar els drets de propietat industrial de SICOR ASISTE. L'ús o la concessió d'accés a la pàgina web/App no comporten l'atorgament de cap dret sobre les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu que s'hi utilitzin.

L'usuari podrà descarregar-se la pàgina web/App en el seu terminal sempre que sigui per a ús privat, sense cap fi comercial, per la qual cosa no podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut de la web/App amb finalitats públiques o comercials.

Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual de SICOR ASISTE, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari, en virtut de l'establert en aquestes Condicions d'ús legal, cap dels drets d'explotació o qualssevol altres que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del lloc web/App.

2.4.- Durada del servei

SICOR ASSISTEix no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc web/App. Quan això sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del lloc web/App. SICOR ASSISTEix tampoc garanteix la utilitat del lloc web/App per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat.

L'accés a la web/App té una durada indefinida; no obstant això, SICOR ASSISTE es reserva el dret de suspendre sense previ avís l'accés als usuaris que, al seu judici, incompleixin les normes d'utilització de la seva pàgina web/App i exercir les mesures legals oportunes. A més, SICOR ASISTE es reserva el dret de restringir l'accés a algunes seccions de la web/App al públic en general, limitant-lo únicament a usuaris o grup d'usuaris concrets a través del lliurament d'una password d'accés de la qual seran responsables.

2.5.- Exclusió de responsabilitat

SICOR ASSISTE realitza el màxim esforç per evitar qualsevol error en els continguts del web/App.

SICOR ASSISTEix exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa eventualment derivats de:

 • La interrupció del funcionament o la manca de disponibilitat d'accés a la pàgina web/App.
 • La privacitat i seguretat en la utilització de la web/App per part de l'uUsuari, i/o l'accés no consentit de tercers no autoritzats.

3.- Ús de cookies

SICOR ASSISTE podrà utilitzar cookies per facilitar la navegació al seu web/App i conèixer les preferències de l'usuari permetent el seu reconeixement. No obstant això, l'usuari podrà configurar el seu equip per acceptar o no les cookies que rep conforme a les instruccions que figuren en la nostra Política de Cookies.

4.- Protecció de dades de caràcter personal

En compliment del que disposa el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016, així com amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (en endavant, LOPDGDD), s'informarà prèviament a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, d' acord amb el que preveu l' esmentat reglament.

A través dels formularis disponibles al web/App es recopilarà la informació personal, mitjançant la marcació de la casella o checkbox corresponent, l'usuari acceptarà expressament i de forma lliure, que les seves dades personals siguin tractades amb la finalitat per a la qual se li sol·licitin. Per a més informació l'Usuari pot consultar la nostra Política de Privacitat.

5.- Legislació i fur

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fòrum, als Jutjats i Tribunals del lloc de residència de l' usuari, sempre que tingués la seva residència a Espanya, i als de Madrid capital en qualsevol altre cas. 

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola.

SICOR SEGURIDAD EL CORTE INGLES, S.L. Tots els drets reservats.

Scroll to Top